రైతు !

Feb 11,2024 12:32 #Poetry, #Sneha
poetry on farmers

అన్నదాత ఓ అన్నదాత

మా కోసం నీవు నాగలి పట్టుకుని వెళుతున్నావు

సద్ది మూట కట్టుకొని

మాకు మూడు పూటలా అన్నం పెడుతున్నావు

నీ ఆకలి పోట్లు మాకు అన్నపు మెట్లు

వర్షపుధారా నీకు కన్నీరు ఆగే త్రోవ

అందరికోసం పుట్టిన కష్టజీవి నువ్వు

నీవులేని జీవితం మాకు లేదు

అయ్యా ఓ అన్నదాత ఓ అన్నదాత !

 

  • సిహెచ్‌. హన్సిక9 వతరగతి , అరవింద మోడల్‌ స్కూల్‌, మంగళగిరి, గుంటూరు జిల్లా.
➡️