మా ఊరు !

Feb 11,2024 12:34 #Poetry
poetry on village

అందమైనది మా ఊరు

మంగళగిరి మా ఊరు

గిరిలో ఉన్నది మా ఊరు

దివ్య క్షేత్రమైనది మా ఊరు

చేనేతకు నిలయం మా ఊరు

పచ్చని చెట్లతో కళకళ్లాడేది మా ఊరు

ప్రఖ్యాతిగాంచిన వైద్యశాలలు ఉన్నది మా ఊరు

సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలకు నిలయం మా ఊరు

పెద్దపెద్ద హైవేలు ఉన్న మా ఊరు

ఎంతోమంది రాజులు పాలించింది మా ఊరు

ఎంతో చూడ చక్కనిది మా ఊరు !

 

  • ఆర్‌. జస్విత, 8వ తరగతి , అరవింద మోడల్‌ స్కూలు, మంగళగిరి, గుంటూరు జిల్లా.
➡️