అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం

  • Home
  • కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుకోవాలి

అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం

కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుకోవాలి

May 16,2024 | 00:23

మాట్లాడుతున్న మల్లేశ్వరరావు   గుంటూరు: ప్రపంచం ఎంతగా మారుతున్నా మన కుటుంబ వ్యవ స్థను కాపాడుకునే అవకాశం మన చేతుల్లోనే ఉందని, ‘నా బలగమే నా బలం’…