అడుగంటిన ప్రాజెక్టులు

  • Home
  • అడుగంటిన ప్రాజెక్టులు

అడుగంటిన ప్రాజెక్టులు

అడుగంటిన ప్రాజెక్టులు

Jan 28,2024 | 21:04

ఉమ్మడి జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో జలసిరి అడుగంటిపోతోంది. జిఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌, హెచ్‌ఎన్‌ఎస్‌, తెలుగుగంగ, తుంగభద్ర ప్రాజెక్టుల పరిధిలో 15 సాగు నీటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. విభజిత జిల్లాల నేపథ్యంలో…

అడుగంటిన ప్రాజెక్టులు

Nov 24,2023 | 21:04

ఉమ్మడి జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో జలసిరి అడుగంటిపోతోంది. జిఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌, హెచ్‌ఎన్‌ఎస్‌, తెలుగుగంగ, తుంగభద్ర ప్రాజెక్టుల పరిధిలో 11 సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. విభజిత జిల్లాల నేపథ్యంలో కడప…

అడుగంటిన ప్రాజెక్టులు

Nov 24,2023 | 21:00

ఉమ్మడి జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో జలసిరి అడుగంటిపోతోంది. జిఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌, హెచ్‌ఎన్‌ఎస్‌, తెలుగుగంగ, తుంగభద్ర ప్రాజెక్టుల పరిధిలో 11 సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. విభజిత జిల్లాల నేపథ్యంలో కడప…