ఆటోవాలాల దాతృత్వం డ్రైవర్‌ బిడ్డకు ఆర్థిక భరోసారూ.లక్ష 7వేలు… రూ.2.60 లక్షలుగామెచ్యూరిటీ డబ్బు వర్షితకు అందజేత

  • Home
  • ఆటోవాలాల దాతృత్వం డ్రైవర్‌ బిడ్డకు ఆర్థిక భరోసారూ.లక్ష 7వేలు… రూ.2.60 లక్షలుగామెచ్యూరిటీ డబ్బు వర్షితకు అందజేత

ఆటోవాలాల దాతృత్వం డ్రైవర్‌ బిడ్డకు ఆర్థిక భరోసారూ.లక్ష 7వేలు... రూ.2.60 లక్షలుగామెచ్యూరిటీ డబ్బు వర్షితకు అందజేత

ఆటోవాలాల దాతృత్వం డ్రైవర్‌ బిడ్డకు ఆర్థిక భరోసారూ.లక్ష 7వేలు… రూ.2.60 లక్షలుగామెచ్యూరిటీ డబ్బు వర్షితకు అందజేత

May 16,2024 | 22:10

ఆటోవాలాల దాతృత్వం డ్రైవర్‌ బిడ్డకు ఆర్థిక భరోసారూ.లక్ష 7వేలు… రూ.2.60 లక్షలుగామెచ్యూరిటీ డబ్బు వర్షితకు అందజేతప్రజాశక్తి-తిరుపతి(మంగళం)సాయం అంటే ఇలా ఉండాలి.. తమ తోటి ఆటోడ్రైవర్‌ కుటుంబం ఇక…