ఇవి అసలు రోడ్లేనా.. అడుగు తీసి అడుగు వేయలేకపోతున్నాం

  • Home
  • గుచ్చుకుంటున్న రాళ్లు.. సర్దుకుంటున్న నేతలు..! ‘

ఇవి అసలు రోడ్లేనా.. అడుగు తీసి అడుగు వేయలేకపోతున్నాం

గుచ్చుకుంటున్న రాళ్లు.. సర్దుకుంటున్న నేతలు..! ‘

Feb 24,2024 | 22:01

గుచ్చుకుంటున్న రాళ్లు.. సర్దుకుంటున్న నేతలు..! ‘ ఇవి అసలు రోడ్లేనా.. అడుగు తీసి అడుగు వేయలేకపోతున్నాం’ మొర్రో అని జనం ఎంత గొంతు చించుకున్నా పట్టని నేతలకు…