కుల ధ్రువపత్రం

  • Home
  • మీ సేవలో కుల ధ్రువపత్రం తొలగింపు..

కుల ధ్రువపత్రం

మీ సేవలో కుల ధ్రువపత్రం తొలగింపు..

Dec 3,2023 | 22:31

ప్రజాశక్తి-కాట్రేనికోన ప్రభుత్వానికి ఆర్భాట ప్రచారం తప్ప ప్రజా ప్రయోజనాలు, సౌకర్యం వారికి అవసరం లేదు. గ్రామ సచివాలయాలను కాపాడుకోవడానికి మీసేవ కేంద్రాలను నిర్వీర్యం చేయడం తప్ప వేరే…