గుంటూరుపోలీసు కార్యాలయం

  • Home
  • పోలీసు కార్యాలయంలో ఎస్‌పి తనిఖీ

గుంటూరుపోలీసు కార్యాలయం

పోలీసు కార్యాలయంలో ఎస్‌పి తనిఖీ

Feb 4,2024 | 00:23

 గుంటూరు జిల్లా ప్రతినిధి: జిల్లా ఎస్‌పి తుషార్‌ దూడి శనివారం జిల్లా పోలీసు కార్యా లయంలో వున్న వివిధ విభాగాలకు చెందిన ప్రాంతలలో ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు.…