జన విజ్ఞాన వేదిక నాయకులు డాక్టర్‌ బి. సీతారామశాస్త్రి

  • Home
  • శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి : జెవివి

జన విజ్ఞాన వేదిక నాయకులు డాక్టర్‌ బి. సీతారామశాస్త్రి

శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి : జెవివి

Dec 21,2023 | 23:49

ప్రజాశక్తి – మార్కాపురం రూరల్‌ : విద్యార్థులు శాస్త్రీయ దక్పథాన్ని అలమరుచుకోవాలని జన విజ్ఞాన వేదిక నాయకులు డాక్టర్‌ బి. సీతారామశాస్త్రి పేర్కొన్నారు. స్థానికరెడ్డి మహిళా జూనియర్‌…