జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికై కదలిరండి : సిపిఎం

  • Home
  • జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికై కదలిరండి : సిపిఎం

జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికై కదలిరండి : సిపిఎం

జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికై కదలిరండి : సిపిఎం

Dec 3,2023 | 21:14

ప్రజాశక్తి -పార్వతీపురం : జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికి చేయి చేయి కలుపుదాం… జిల్లా ప్రజలంతా కదలిరండి, కలిసి రండని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి రెడ్డి వేణు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం…