తొలిసారి తలుపు తట్టిన హోం బ్యాలెట్‌పండుటాకుల్లో ‘ప్రత్యేక’ ఆనందంబిఎల్‌ఒల నిర్లక్ష్యంతో 12శాతమే అర్హులట1255కి కేవలం 149మందే వినియోగంచంద్రగిరిలో ఏమిటీ ‘అనర్హత’ రాజకీయం

  • Home
  • తొలిసారి తలుపు తట్టిన హోం బ్యాలెట్‌పండుటాకుల్లో ‘ప్రత్యేక’ ఆనందంబిఎల్‌ఒల నిర్లక్ష్యంతో 12శాతమే అర్హులట1255కి కేవలం 149మందే వినియోగంచంద్రగిరిలో ఏమిటీ ‘అనర్హత’ రాజకీయం

తొలిసారి తలుపు తట్టిన హోం బ్యాలెట్‌పండుటాకుల్లో 'ప్రత్యేక' ఆనందంబిఎల్‌ఒల నిర్లక్ష్యంతో 12శాతమే అర్హులట1255కి కేవలం 149మందే వినియోగంచంద్రగిరిలో ఏమిటీ 'అనర్హత' రాజకీయం

తొలిసారి తలుపు తట్టిన హోం బ్యాలెట్‌పండుటాకుల్లో ‘ప్రత్యేక’ ఆనందంబిఎల్‌ఒల నిర్లక్ష్యంతో 12శాతమే అర్హులట1255కి కేవలం 149మందే వినియోగంచంద్రగిరిలో ఏమిటీ ‘అనర్హత’ రాజకీయం

May 11,2024 | 00:20

తొలిసారి తలుపు తట్టిన హోం బ్యాలెట్‌పండుటాకుల్లో ‘ప్రత్యేక’ ఆనందంబిఎల్‌ఒల నిర్లక్ష్యంతో 12శాతమే అర్హులట1255కి కేవలం 149మందే వినియోగంచంద్రగిరిలో ఏమిటీ ‘అనర్హత’ రాజకీయంప్రజాశక్తి -రామచంద్రాపురంఅనారోగ్యం, వద్ధాప్యం, అంగవైకల్యంతో మంచాన…