దుస్థితిలో ఆలత్తూరు రోడ్డు

  • Home
  • దుస్థితిలో ఆలత్తూరు రోడ్డు

దుస్థితిలో ఆలత్తూరు రోడ్డు

దుస్థితిలో ఆలత్తూరు రోడ్డు

Nov 24,2023 | 23:06

దుస్థితిలో ఆలత్తూరు రోడ్డుగుంతలలో పేపరు పడవలతో నిరసనప్రజాశక్తి -బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ: గుంతలమయమైన ఆలత్తూరు రోడ్డు దుస్థితిని పట్టించుకోవాలని కోరుతూ టిడిపి, జనసేన నాయకులు పేపరు పడవలతో శుక్రవారం…