నాటుసారా స్వాధీనం

  • Home
  • నాటుసారా స్వాధీనం

నాటుసారా స్వాధీనం

నాటుసారా స్వాధీనం

Mar 31,2024 | 22:31

నాటు సారాను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు పజాశక్తి- మెళియాపుట్టి మండలం రింపి, మూలరింపి గ్రామాల్లో ఆదివారం పోలీసులు కార్డాన్‌ సెర్చ్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా 50 లీటర్ల…