నాలుగేళ్లుగా ఓట్ల చేర్పులు

  • Home
  • ఓట్లు

నాలుగేళ్లుగా ఓట్ల చేర్పులు

ఓట్లు

Dec 1,2023 | 21:48

ఓట్ల కోట్లాట.!        అనంతపురం ప్రతినిధి : నాలుగేళ్లుగా ఓట్ల చేర్పులు, మార్పులపై ఎటువంటి హడావుడి లేదు. కాని ఇది ఎన్నికల సంవత్సరం కావడంతో…