నిరాశే

  • Home
  • నిరాశే !

నిరాశే

నిరాశే !

Feb 7,2024 | 21:08

ప్రజాశక్తి – కడప ప్రతినిధి2024-25 ఓటాన్‌ బడ్జెట్‌ తీవ్ర నిరా శను కలిగించింది. జిల్లా ప్రగతికి కీలక రంగాలైన నీటి పారుదల, వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక, సేవల రంగాల…

నిరాశే

Feb 7,2024 | 20:30

ప్రజాశక్తి – కడప ప్రతినిధి2024-25 ఓటాన్‌ బడ్జెట్‌ తీవ్ర నిరా శను కలిగించింది. జిల్లా ప్రగతికి కీలక రంగాలైన నీటి పారుదల, వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక, సేవల రంగాల…