నేటి లేగ దూడలే

  • Home
  • గుమ్మలూరులో లేగదూడల ప్రదర్శన

నేటి లేగ దూడలే

గుమ్మలూరులో లేగదూడల ప్రదర్శన

Nov 24,2023 | 17:41

ప్రజాశక్తి – పోడూరు నేటి లేగ దూడలే రేపటి పాడి పశువులనే నినాదంతో పశు గణాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో లేగ దూడల ప్రదర్శన గుమ్మలూరులో సర్పంచి సోనియా…