నేలకొరిగిన బొప్పాయి

  • Home
  • నేలకొరిగిన బొప్పాయి

నేలకొరిగిన బొప్పాయి

నేలకొరిగిన బొప్పాయి

Dec 4,2023 | 23:25

నేలకొరిగిన బొప్పాయి పంటఏర్పేడు: మండలంలోని ఇసుక తాగేలి గ్రామపంచాయతీలో గల గోపాలపురం గ్రామంలో మేకలతూరు చంగా రెడ్డికి చెందిన రెండు ఎకరాల బొప్పాయి పంట తుఫాను దాటికి…