‘పజ్రాశక్తి’ వార్తకు స్పందనబోర్ల మరమ్మతులు పూర్

  • Home
  • ‘పజ్రాశక్తి’ వార్తకు స్పందనబోర్ల మరమ్మతులు పూర్

'పజ్రాశక్తి' వార్తకు స్పందనబోర్ల మరమ్మతులు పూర్

‘పజ్రాశక్తి’ వార్తకు స్పందనబోర్ల మరమ్మతులు పూర్

Feb 7,2024 | 22:53

‘పజ్రాశక్తి’ వార్తకు స్పందనబోర్ల మరమ్మతులు పూర్తిప్రజాశక్తి -శ్రీకాళహస్తి రూరల్‌ మండలంలోని వేడం పంచాయతీలో ఏర్పడిన తాగునీటి సమస్య గురించి బుధవారం ‘ప్రజాశక్తి’ పత్రికలో ‘వేడం లో తాగునీటి…