పాణిగ్రాహి జీవితం నిత్య పోరాట చైతన్యం

  • Home
  • పాణిగ్రాహి జీవితం నిత్య పోరాట చైతన్యం

పాణిగ్రాహి జీవితం నిత్య పోరాట చైతన్యం

పాణిగ్రాహి జీవితం నిత్య పోరాట చైతన్యం

Dec 5,2023 | 21:17

పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న నాయకులు ప్రజాశక్తి- పలాస విప్లవ సాంస్కృతికోద్యమ యోధుడు సుబ్బారావు పాణిగ్రాహి పోరాట జీవితానికి వర్తమాన ప్రాసంగికత, ప్రాధాన్యం ఎంతో ఉందని, ఆయన జీవితం నిత్య…