పీలా వెంకట జగ్గారావు (పివిజెఆర్‌)

  • Home
  • నిరుపేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన ‘పీలా’

పీలా వెంకట జగ్గారావు (పివిజెఆర్‌)

నిరుపేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన ‘పీలా’

May 19,2024 | 23:25

వెంకటజగ్గారావుకు ఘననివాళి ప్రజాశక్తి-అనకాపల్లి : ఎటువంటి అధికార పదవులు లేకపోయినా ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించి నిరుపేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మహానీయుడు పీలా వెంకట జగ్గారావు…