ప్రజాశక్తి – గణపవరం            కొత్త ఓటర్ల నమోదులో యువతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఏలూరు ఆర్‌డిఒ ఎస్‌ఎస్‌.ఖజావలి అన్నారు. మండలంలో జరుగుతున్న ఓటరు

  • Home
  • ఓటరు నమోదులో యువతకు ప్రాధాన్యం

ప్రజాశక్తి - గణపవరం            కొత్త ఓటర్ల నమోదులో యువతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఏలూరు ఆర్‌డిఒ ఎస్‌ఎస్‌.ఖజావలి అన్నారు. మండలంలో జరుగుతున్న ఓటరు

ఓటరు నమోదులో యువతకు ప్రాధాన్యం

Dec 3,2023 | 17:43

ప్రజాశక్తి – గణపవరం కొత్త ఓటర్ల నమోదులో యువతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఏలూరు ఆర్‌డిఒ ఎస్‌ఎస్‌.ఖజావలి అన్నారు. మండలంలో జరుగుతున్న ఓటరు నమోదు పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఆయన…