ప్రత్యామ్నాయమే

  • Home
  • ప్రత్యామ్నాయమే

ప్రత్యామ్నాయమే

ప్రత్యామ్నాయమే

Feb 11,2024 | 21:10

ప్రజాశక్తి- కడప ప్రతినిధిజిల్లాలో ప్రత్యా మ్నాయ పంట దిగబడులకు గిట్టు బాటు ధర లభిస్తోంది. నువ్వులు, మినుములు, జొన్న ఉత్ప త్తులకు ఆశావహమైన ధర పలుకు తోంది.…