మరమ్మతులకు నోచని రహదారి- దశాబ్దాలు గడిచినా మారని దారి- వాహన చోదకులు

  • Home
  • మరమ్మతులకు నోచని రహదారి- దశాబ్దాలు గడిచినా మారని దారి- వాహన చోదకులు, రైతులకు ఇక్కట్లు

మరమ్మతులకు నోచని రహదారి- దశాబ్దాలు గడిచినా మారని దారి- వాహన చోదకులు

మరమ్మతులకు నోచని రహదారి- దశాబ్దాలు గడిచినా మారని దారి- వాహన చోదకులు, రైతులకు ఇక్కట్లు

Feb 5,2024 | 00:41

మరమ్మతులకు నోచని రహదారి- దశాబ్దాలు గడిచినా మారని దారి- వాహన చోదకులు, రైతులకు ఇక్కట్లుప్రజాశక్తి- గంగవరం: మండల పరిధిలోని నాలుగవ జాతీయ రహదారి నుండి కీలపల్లి బాలేపల్లి…