మల్బరీ సాగుతో ప్రయోజనం

  • Home
  • మల్బరీ సాగుతో ప్రయోజనం

మల్బరీ సాగుతో ప్రయోజనం

మల్బరీ సాగుతో ప్రయోజనం

Dec 3,2023 | 21:01

ప్రజాశక్తి – కడపప్రతినిధి మల్చరీ సాగుతో అధిక ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. కుటీర పరిశ్రమ తర హాలో సాగు చేస్తే మరింత ఆదాయం లభిస్తుంది. దీనికి సమర్థ యాజమాన్య…