మహాధర్నా కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు కార్మిక చట్టాలు

  • Home
  • 27, 28 తేదీల్లో మహాధర్నాకు తరలిరండి

మహాధర్నా కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు కార్మిక చట్టాలు

27, 28 తేదీల్లో మహాధర్నాకు తరలిరండి

Nov 24,2023 | 22:56

ప్రజాశక్తి – వినుకొండ : కార్మికులు, కర్షకుల సమస్యల పరిష్కా రం కోసం విజయవాడలో, రైతు, కార్మిక అఖిల పక్షాల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 27, 28…