మురికి గుంతలుగా సీసీ రోడ్లు

  • Home
  • మురికి గుంతలుగా సీసీ రోడ్లు

మురికి గుంతలుగా సీసీ రోడ్లు

మురికి గుంతలుగా సీసీ రోడ్లు

Nov 24,2023 | 00:03

మురికి గుంతలుగా సీసీ రోడ్లు ప్రజాశక్తి -ఏర్పేడు : మండలంలోని పాత వీరాపురం గ్రామ పంచాయతీలోని పలు సీసీ రోడ్లు చిన్నపాటి వర్షానికే మురి కి గుంతల్లా…