రంగురాళ్లా..వజ్రాలా..!’మెగా’ …ఖ’నిజం’ తేల్చాలిశ్రీ కాసరం చెరువులో గప్‌చిప్‌గా తరలింపు శ్రీ గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నా బేఖాతర్‌

  • Home
  • రంగురాళ్లా..వజ్రాలా..!’మెగా’ …ఖ’నిజం’ తేల్చాలిశ్రీ కాసరం చెరువులో గప్‌చిప్‌గా తరలింపు శ్రీ గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నా బేఖాతర్‌

రంగురాళ్లా..వజ్రాలా..!'మెగా' ...ఖ'నిజం' తేల్చాలిశ్రీ కాసరం చెరువులో గప్‌చిప్‌గా తరలింపు శ్రీ గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నా బేఖాతర్‌

రంగురాళ్లా..వజ్రాలా..!’మెగా’ …ఖ’నిజం’ తేల్చాలిశ్రీ కాసరం చెరువులో గప్‌చిప్‌గా తరలింపు శ్రీ గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నా బేఖాతర్‌

Feb 13,2024 | 22:49

రంగురాళ్లా..వజ్రాలా..!’మెగా’ …ఖ’నిజం’ తేల్చాలిశ్రీ కాసరం చెరువులో గప్‌చిప్‌గా తరలింపు శ్రీ గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నా బేఖాతర్‌ప్రజాశక్తి-శ్రీకాళహస్తి/తొట్టంబేడు మెగా మట్టి మాఫియా నానాటికీ మితిమీరిపోతోంది. మెగా మట్టి దోపిడీపై పత్రికల్లో,…