రచనలతోనే సామాజిక సంస్కరణలు

  • Home
  • రచనలతోనే సామాజిక సంస్కరణలు

రచనలతోనే సామాజిక సంస్కరణలు

రచనలతోనే సామాజిక సంస్కరణలు

Dec 17,2023 | 21:38

పుస్తకాలను ఆవిష్కరిస్తున్న మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం సామాజిక సంస్కరణలు రచనలతోనే సాధ్యమని రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు…