రాళ్లు తేలి ఉన్న జర్రెల గ్రామ రహదారి ఇదే

  • Home
  • అసంపూర్తిగా నిలిచిన రోడ్డు పనులు

రాళ్లు తేలి ఉన్న జర్రెల గ్రామ రహదారి ఇదే

అసంపూర్తిగా నిలిచిన రోడ్డు పనులు

May 12,2024 | 00:01

ప్రజాశక్తి ముంచింగి పుట్టు :- మండలనికి కూత వేటు దూరంలో ఉన్న జర్రెల గ్రామ పంచాయతీ కేంద్రానికి వెళ్లే రహదారి పనులు అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. పాడేరు -ముంచంగిపుట్టు…