వీర్రాజు

  • Home
  • ఏడిద గ్రామాభివృద్ధే లక్ష్యం

వీర్రాజు

ఏడిద గ్రామాభివృద్ధే లక్ష్యం

Dec 7,2023 | 22:34

  నేత్ర వైద్యశిబిరాన్ని ప్రారంభిస్తున్న పురుషోత్తం, ఆశీర్వాదం ప్రజాశక్తి-మండపేట ఏడిద గ్రామాభివృద్ధ్దే తన లక్ష్యమని నామాల పురుషోత్తం అన్నారు. గురువారం ఏడిద గ్రామంలో పురుషోత్తం తల్లిదండ్రులు నామాల…