వేగవంతంగా అర్జీలకు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

  • Home
  • వేగవంతంగా అర్జీలకు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

వేగవంతంగా అర్జీలకు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

వేగవంతంగా అర్జీలకు పరిష్కారం : డిఆర్‌ఒ

Dec 4,2023 | 21:31

అర్జీదారుని సమస్యను అడిగి తెలుసుకుంటున్న డిఆర్‌ఒ     అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : వివిధ సమస్యలపై ప్రజలు స్పందనలో అందించే అర్జీలకు తక్షణం పరిష్కారం చూపాలని డిఆర్‌ఒ…