వేసిన రోడ్డే వేయడం..పైపై మెరుగులు దిద్దడం..జేబులు నింపుకునే పనిలో కాంట్రాక్టర్లు

  • Home
  • వేసిన రోడ్డే వేయడం..పైపై మెరుగులు దిద్దడం..జేబులు నింపుకునే పనిలో కాంట్రాక్టర్లు

వేసిన రోడ్డే వేయడం..పైపై మెరుగులు దిద్దడం..జేబులు నింపుకునే పనిలో కాంట్రాక్టర్లు

వేసిన రోడ్డే వేయడం..పైపై మెరుగులు దిద్దడం..జేబులు నింపుకునే పనిలో కాంట్రాక్టర్లు

Feb 12,2024 | 23:51

వేసిన రోడ్డే వేయడం..పైపై మెరుగులు దిద్దడం..జేబులు నింపుకునే పనిలో కాంట్రాక్టర్లుప్రజాశక్తి – తిరుపతి సిటివేసిన రోడ్డునే మళ్లీ వేయడం… బాగున్న రోడ్డుకి మెరుగులు దిద్దడం వంటి తంతు…