శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి

  • Home
  • శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి

శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి

శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి

Dec 21,2023 | 22:30

కోటబొమ్మాళి : ప్రశంసాపత్రాలతో విద్యార్థులు పజాశక్తి- ఆమదాలవలస విద్యార్థులు మూఢనమ్మకాలను అనుసరించకుండా శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలని జనవిజ్ఞాన వేదిక జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు బొడ్డేపల్లి జనార్దనరావు అన్నారు.…