శ్రమదానంతో రోడ్డు నిర్మాణం

  • Home
  • శ్రమదానంతో రోడ్డు నిర్మాణం

శ్రమదానంతో రోడ్డు నిర్మాణం

శ్రమదానంతో రోడ్డు నిర్మాణం

Dec 4,2023 | 00:31

మట్టి రహదారి ఏర్పాటు చేసుకున్న రాజ్‌ క్యాంపు పటిష్టం చేసి సౌకర్యాలను కల్పించాలని వినతి ప్రజాశక్తి -మోతుగూడెం : సమాజానికి దూరంగా విసిరేసినట్టు ఉండే చింతూరు మండలం,…