సారా ఊట ధ్వంసం

  • Home
  • సారా ఊట ధ్వంసం

సారా ఊట ధ్వంసం

సారా ఊట ధ్వంసం

Feb 12,2024 | 00:33

సారా ఊట ధ్వంసంప్రజాశక్తి -సోమల సోమల మండలం తమ్మి నాయుని పల్లి పంచా యతీ పేగల వారిపల్లి అటవీ ప్రాంతం లో సోమల ఎస్‌ఐ వెంకట నరసింహు…