స్టీల్‌ సిఐటియు

  • Home
  • నేడు స్టీల్‌ సిఐటియు ధర్నా

స్టీల్‌ సిఐటియు

నేడు స్టీల్‌ సిఐటియు ధర్నా

Feb 2,2024 | 21:48

ఉక్కు యాజమాన్యం, గుర్తింపు యూనియన్‌ వైఖరికి నిరసన నేడు స్టీల్‌ సిఐటియు ధర్నా ప్రజాశక్తి-ఉక్కునగరం : విశాఖ స్టీల్‌ కార్మికులకు హక్కుగా సంక్రమిస్తున్న సౌకర్యాలను కాలరాస్తున్న యాజమాన్య…