స్వచ్ఛమైన ఓటరు జాబితా రూపొందించాలి

  • Home
  • స్వచ్ఛమైన ఓటరు జాబితా రూపొందించాలి

స్వచ్ఛమైన ఓటరు జాబితా రూపొందించాలి

స్వచ్ఛమైన ఓటరు జాబితా రూపొందించాలి

Dec 3,2023 | 20:50

ప్రజాశక్తి- మెరక ముడిదాం:  మండలంలోని ఉన్న అన్ని పిఎస్‌లకు సంబంధించిన ఓటర్ల జాబితాలను ఎటువంటి తప్పులూ లేకుండా, స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితాలను తయారు చేయాలని ఆయా పిఎస్‌లకు…