31వ తేదీల్లో చింతలపాటి బాపిరాజు

  • Home
  • 4 వేల మంది పిల్లలతో బాలోత్సవం

31వ తేదీల్లో చింతలపాటి బాపిరాజు

4 వేల మంది పిల్లలతో బాలోత్సవం

Dec 3,2023 | 20:05

ప్రజాశక్తి – భీమవరం ఈ నెల 30, 31వ తేదీల్లో చింతలపాటి బాపిరాజు ఉన్నత పాఠశాలలో 4 వేల మంది పిల్లలతో బాలోత్సవం పోటీలకు ఏర్పాటు చేసినట్లు…