ఇతరాలు

  • Home
  • కదిలింది పల్లె జీవితం!!

ఇతరాలు

కదిలింది పల్లె జీవితం!!

Feb 15,2024 | 07:18

మట్టిని చెరబట్టే చట్టాలను నిలదీస్తూ.. మూగ నేల గొంతయి నిలదీస్తూ, నినదిస్తూ దిక్కులన్ని పిక్కటిల్ల ఢిల్లీ గుండె దద్దరిల్ల రగిలింది రైతు భారతం కదిలింది పల్లె జీవితం…