స్పూర్తి

  • Home
  • స్ఫూర్తిని నింపుదాం..

స్పూర్తి

స్ఫూర్తిని నింపుదాం..

Dec 30,2023 | 17:56

  పిల్లలకు మనం ఏమైనా చెబితే వింటారు. కానీ ఆ తర్వాత ఆచరణలో ఎంత వరకు ఉంటారో చెప్పలేం. అంతెందుకు పెద్దవాళ్లం మనమే అలా ఉంటుంటాం. సహజంగా…